ඔබට විභාග.LK වෙතින් උදව්වක්

ඔබත් විභාගයකට සූදානම් වන කෙනෙක්ද ? පෙරහුරු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම ඔබට විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට උපකාර කරයි.ඔබට අවශ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර "විභාග.LK" වෙතින් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.පහත විස්තර ඇතුලත් කර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර දිනාගැනීමට සුදුසුකම් ලබන්න. ජයග්‍රාහකයින් තේරීම සෑම මසකම අවසන් දිනයේදී.

(ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලයේ/පොතේ නම, කතුවරයා/ ප්‍රකාශකයා, විභාග වර්ෂය, ඇතුලු සියලු විස්තර සඳහන් කරන්න.)